Tisztelt szülő!

Mint Ön előtt is ismeretes, a tanköteles kort elérő gyermekek további egy évig óvodában maradását az Oktatási Hivatal engedélyezi. Ugyanígy az Oktatási Hivatal adhat engedélyt arra, hogy a gyermek hat éves kora betöltése előtt kezdhesse meg tankötelezettségének teljesítését.

A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét. A tankötelessé válás tehát független attól, hogy a gyermek milyen óvodai csoportba jár és attól is, hogy korábban hány évig részesült óvodai nevelésben.

  1. január 1. napjától megszűnt annak lehetősége, hogy a gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát a szülők, vagy az óvodák közvetlenül kérjék a pedagógiai szakszolgálattól.

Az általunk kezdeményezett vizsgálatok kizárólag az SNI/BTMN státusz megállapítására irányulnak. Önmagában azonban az SNI/BTMN státusz nem alapozza meg a tankötelezettség megkezdésének halasztását. Ehhez a szakértői véleménynek tételesen tartalmaznia kell a további egy év óvodai nevelésről szóló javaslatot is. Ha erre január 18-ig nem került sor, az Oktatási Hivatal engedélyező határozata szükséges a további óvodában maradáshoz.

Amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat bármilyen okból kifolyólag nem vizsgálja meg az SNI/BTMN-es gyermeket, vagy a gyermek vizsgálata nem zárul le a kérelem benyújtására nyitva álló határidő végéig (vagyis január 18-ig), és a szülő szeretné, hogy a gyermeke további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a főszabály szerint kell eljárni, vagyis a törvényi határidőn belül (január 18-ig) kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.

A megelőző évek gyakorlatával szemben jelentős változás, hogy amennyiben a szülő a gyermek érdekével ellentétes módon nem kérelmezi a tankötelezettség megkezdésének halasztását, a vonatkozó kérelmet a gyámhatóság is benyújthatja január 18-ig.

Ha a Hivatal a kérelem és a kérelemhez csatolt mellékletek alapján nem tud megalapozott döntést hozni, szakértőként kirendeli az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságát.

A bizottság a gyermek vizsgálatát követően szakvéleményt készít, melyet a Hivatal a döntés során figyelembe vesz.

FONTOS: A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű, azaz

  • a tankötelezettség megkezdésének egy évvel történő elhalasztása esetén amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja a gyermek esetében az óvodában maradást, ezek alapján a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét.
  • a tankötelezettség korábbi megkezdése esetén amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

A tankötelezettség megkezdését legfeljebb egy tanévvel/nevelési évvel lehet elhalasztani.

A kérelmeket továbbra is be lehet majd nyújtani postai úton is (postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982), de a jelenlegi járványhelyzetben javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, mely lehetővé teszi a gyors és biztonságos, érintkezésmentes ügyintézést. Ügyfélkapus kapcsolattartás esetén kérjük, ne küldjék be postán is a kérelmeket, hiszen a több csatornán is beérkező dokumentumok megnehezítik az ügyek áttekinthetőségét, lassíthatják a kérelmek feldolgozását, jelentősen növelve az ügyintézéshez szükséges időt.

Az ügyfélkapun beküldött kérelmek beérkezéséről a Hivatal legkésőbb a feladást követő munkanapon hivatalos tájékoztatást küld a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére, mely dokumentum hitelt érdemlően igazolja a kérelem benyújtását.

Amennyiben Ön mérlegeli a kérelem beadásának lehetőségét, kérem a gyermek óvodapedagógusánál mielőbb jelezze, hogy a pedagógiai véleményt időben elkészíthessük.

Bármilyen, tankötelezettséget érintő kérdés esetén kérem forduljon hozzám, szívesen állok rendelkezésre.

Vaskút, 2021. november 15.

Puttererné Kiss Erika

Intézményvezető